Gåvor

Gåvor

Bil

Bil

Kläder

Kläder

Lån

Lån

Resor

Resor

Sjukvård

Sjukvård

Friskvård

Friskvård

Underlag och material

Underlag och material

Friskrivning

FRISKRIVNING

Angivna regler är det som gäller vid utgivandet av denna sammanfattande text. Vi rekommenderar att man alltid verifierar uppgifterna med Skatteverkets och berörda myndigheters aktuella ställningstaganden och regelverk.

Lidén & Partner eller dess affilierade verksamheter skall på intet sätt hållas ansvariga för konsekvenser av eventuella ageranden associerade med innehållet i denna text.

Fråga oss alltid om det råder osäkerhet.

Gåvor

GÅVOR

Man får normalt inte göra avdrag för gåvor men det finns undantag, till exempel får man i vissa fall göra avdrag för representations- och reklamgåvor.

Gåvor till kunder

Representationsgåvor måste ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Det kan exempelvis vara aktuellt med blommor när ett kundföretag firar jubileum. Däremot kan du inte få avdrag för representationsgåvor till dina affärsförbindelser i samband med helger eller deras personliga högtidsdagar.

Reklamgåvor bör ha direkt anknytning till ditt företags sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar som almanackor eller pennknivar som vanligtvis bär ditt företags namn eller logotyp.

Avdrag för representations- och reklamgåvor ges med skäligt belopp, men högst 300 kronor exklusive moms.

Gåvor till anställda

Om du får en gåva från din arbetsgivare är det oftast en skattepliktig förmån. Men det finns några undantag. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp.

Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från din arbetsgivare så är den skattepliktig.

Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. De är skattefria för dig som anställd så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Men om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan.

Julgåva

En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).

Jubileumsgåva

En jubileumsgåva är en gåva till dig som anställd i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms)

Minnesgåva

Om du är varaktigt anställd kan du få en minnesgåva i samband med

 • att du uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)
 • att du varit anställd en längre tid (minst 20 år)
 • att anställningen upphör.

Minnesgåvan är skattefri för dig om värdet inte överstiger 15 000 kronor (inklusive moms). Du kan få högst två skattefria minnesgåvor av din arbetsgivare. Som varaktigt anställd räknas du om din sammanlagda anställningstid är minst sex år.

Bil

Bil

Har FÖRETAGET ingen bil i verksamheten så kan inte företaget betala eller ersätta några kostnader för bilen som tex biltvätt, reparationer eller dyl. 

Privat bil

Om du använder din privata bil för resor i näringsverksamhet får du avdrag med 18,50 kronor per mil.

Förmånsbil

Om bilen som du använder för resor i din näringsverksamhet är en förmånsbil får du istället avdrag med:

Uppdaterat 2020

6,50 kr per mil för diesel

9,50 kr per mil för annat drivmedel (till exempel bensin eller etanol).

Det är viktigt att du har ett underlag som visar hur mycket du har kört i verksamheten. Ett bra sätt att göra det är att föra en så kallad körjournal.

Leasingbil

Köp av bil

Bensin

Miljöanpassade bilar

Från den 1 juli 2022 ändras reglerna om hur förmånsvärdet ska sättas ned för miljöanpassade bilar. Reglerna ändras på så sätt att nybilspriset för miljöanpassade bilar, vid förmånsberäkningen, sätts ned med ett schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Med miljöanpassade bilar avses elbilar, laddhybridbilar, vätgasbilar och gasbilar.

Det innebär också att nya bilar med viss miljöteknik inte längre kommer att omfattas av reglerna om nedsättning av nybilspriset vid beräkning av förmånsvärdet.

För att koncentrera miljöstyrningen till bilar med låga utsläpp och samtidigt göra reglerna mer samstämmiga med annan miljöstyrning för personbilar bör därför elhybrider och etanoldrivna fordon framöver inte få någon nedsättning av nybilspriset vid beräkningen av värdet av bilförmån. Endast elbilar, vätgasbilar, laddhybrider och gasbilar bör alltså omfattas av nedsättningen (prop. 2021/22:173 s. 13).

Vid beräkning av värdet för bilförmån ska nybilspriset sättas ned med
– 350 000 kr för en elbil
-350 000 kr för en vätgasbil
-140 000 kr för en laddhybridbil
-100 000 kr för en gasbil.

Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris (61 kap. 8 a § IL).

Regeln gäller för bilar som blir skattepliktiga för första gången enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL, från den första 1 juli 2022. Det gäller även bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga enligt VSL. För bilar som är skattepliktiga enligt VSL före den 1 juli 2022 gäller äldre bestämmelser.

Kläder

Arbetskläder

Om du som arbetsgivare tillhandahåller fria arbetskläder till de anställda behöver du under vissa omständigheter inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner. Ett villkor är att du betalar kläderna direkt.

Om du däremot ger en anställd ekonomisk ersättning för deras egna inköp av arbetskläder räknas det som kostnadsersättning och du ska då göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

Arbetskläder och uniform

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri, om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Kläder anpassade för arbetet, exempelvis skyddskläder

Kläder som utsätts för starkt slitage, kraftig nedsmutsning eller annars förbrukas osedvanligt snabbt samt skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta, värme och kyla som i huvudsak har andra orsaker än klimatförhållanden är skattefria för den anställda.

Uniform

En uniform, dvs klädsel som ska användas i tjänsten och är särskilt utformad och fastställd, är skattefri.

Kläder som kan användas för privat bruk

Om de kläder som dina anställda får av dig är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor är det oftast en skattepliktig förmån. Det gäller även om kläderna enligt avtal inte får användas privat. För att sådana vanliga kläder ska vara skattefria för den anställda ska de:

 • utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten och
 • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda och
 • vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap och
 • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

Lån

LÅN

Lån till ägare, styrelsemedlemmar, familj (den så kallade närståendekretsen).

Lån till ägare, styrelsemedlemmar eller till någon i närståendekretsen är strikt förbjudet. Värdeöverföringar till dessa måste följa specifika regler som är strikt reglerade. lån är förbjudna.

Lån till anställda

Om arbetsgivaren lånar ut pengar till sina anställda så skall lånevillkoren vara marknadsmässiga. Är lånevillkoren mer förmånliga än marknadsmässiga lån så är skillnaden att betrakta som en beskattningsbar förmån. Förmånliga villkor kan tex vara att lånet är räntefritt eller att räntan är lägre än marknadsräntan.

Resor

Tjänsterresa

Resor i tjänsten är avdragsgilla. Men det krävs dokumentation som kan styrka avdragsrätten.

Taxi: Man måste skriva vad resan avsåg på taxi kvitton. Vem som åkt, varifrån man åkt, vart man åkt, samt syfte.

Traktamente

SL-kort

Är generellt INTE avdragsgillt.

Det kan dock vara avdragsgillt i företaget om kortet förvaras på kontoret, kan nyttjas av samtliga anställda vid behov, och ENDAST för tjänsteresor. Det behövs dessutom dokumentation som styrker resorna.

Vi rekommenderar att man laddar kortet med reskassa eftersom man då kan separera de olika resornas kostnader.

Sjukvård

Sjukvård/ friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som har som syfte att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

Personalvårdsförmåner är skattefria, men för att räknas som en personalvårdsförmån ska förmånen

 • vara av mindre värde
 • rikta sig till hela personalen
 • inte gå att byta mot kontanter.

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner

 • Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.
 • Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för. Till exempel tillgång till gym eller massage på arbetsplatsen.
 • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet, som inte kan ses som en måltid.
 • Trivselutflykter.

Sjukvårdsförsäkring

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring är skattepliktig. Förmånen värderas till arbetsgivarens kostnad för försäkringen, det vill säga normalt premien för försäkringen.

Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien. Om en försäkringsgivare eller arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien är lägre än 60 procent, ska den beräknade föredelningen dokumenteras och vid förfrågan kunna visas upp för Skatteverket.

Vård till anhöriga – indirekt förmån

I de fall du betalar hälso- och sjukvård för en anhörig till en anställd är alla förmåner skattepliktiga hos den anställda som indirekt förmån. Om du betalar förmånen direkt, värderas förmånen till din kostnad, det vill säga patientavgiften om vården är offentligt finansierad, och den faktiska vårdkostnaden om vården är privat. Om förmånen ges genom en sjukvårdsförsäkring värderas förmånen till marknadsvärdet för sjukvårdsförsäkringen.

Rehabilitering och förebyggande behandling

Man får dra av utgifter för arbetslivsinriktad rehabilitering och förebyggande behandling om syftet med åtgärderna är att du ska kunna fortsätta arbeta i verksamheten.

Friskvård

Friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som har som syfte att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

Personalvårdsförmåner är skattefria, men för att räknas som en personalvårdsförmån ska förmånen

 • vara av mindre värde
 • rikta sig till hela personalen
 • inte gå att byta mot kontanter.

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner

 • Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner.
 • Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för. Till exempel tillgång till gym eller massage på arbetsplatsen.
 • Kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet, som inte kan ses som en måltid.
 • Trivselutflykter.

Underlag och material

Vid inlämnande av material för vilken avdragsrätten vid en första anblick kan anses tveksam eller ifrågasättas förutsätter vi att ni har eller enkelt kan ta fram sådant kompletterande material och nödvändiga dokument som styrker avdragsrätten vid eventuella myndighetskontroller.

GENERELLT OM RÄTTEN TILL AVDRAG FÖR KOSTNADER

Kostnader i företaget skall ha en direkt koppling till möjligheterna att generera intäkter i företaget. Samtidigt som

Det INTE får vara till direkt gagn för en ägare, anställd eller närstående på så vis att det minskar en annars privat kostnad – i så fall uppstår en FÖRMÅN som skall beskattas som en lön.

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning betyder att en anställd, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som den fått på grund av sitt jobb och som enligt reglerna är skattepliktiga.

Vad är en förmån?

All form av ersättning för arbete som den anställde får i annat än kontanter och som bekostar en privat levnadskostnad, utgör enligt Skatteverket förmåner (på engelska benefits). Exempel på sådana förmåner kan vara jobbmobil, tjänstebil eller motionsförmåner. Förmåner på jobbet är som huvudregel skattepliktiga, men en del viktiga undantag finns.

En skattepliktig förmån ska normalt värderas till sitt marknadsvärde, vilket ska motsvara vad den anställde hade fått betala om den köpt förmånen på den lokala orten.